Deutsche Schaumglas GmbH

Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg V10B:


Lok V10B, abgestellt im Lokbahnhof Sonneberg.


Locomotive V10B, parked in the Sonneberg train station.